BNP - Bruttonationalprodukt

BNP står för Bruttonationalprodukt och innebär ett lands sammanlagda produktion av varor och tjänster under ett år. BNP används för att mäta och beskriva storleken på samhällsekonomin, d.v.s. hur mycket aktivitet det har varit i ekonomin under det senaste året.

Hur fungerar BNP?

Rent krasst finns det två sätt att mäta ett lands totala BNP på. Antingen så tar du det sammanlagda värdet av alla tjänster och produkter som producerats i Sverige under en viss tid (ex. ett år), och sedan räknar du fram det totala värdet på de varor och tjänster som använts för att få fram den färdiga produkten/tjänsten, exempelvis materialtillgångar eller arbetskraft.

BNP:n är det totala värdet på all produktion i Sverige minus det totala värdet för produktionskostnaden. Genom att inte räkna bort produktionskostnaden från den färdiga varan indikerar det att varan var gratis att framställa. Det kan därför ge ett felaktigt BNP om du inte räknar bort produktionskostnaden för varan och det är därför nödvändigt att göra det.

Det andra sättet är att räkna ihop allt som exporteras, konsumeras och investeras. Från den summan tar du sedan bort summan av det som importerats. Det gör att BNP bara räknar med det som produceras i det egna landet. Det är viktigt att det som konsumeras och investeras också räknas med, eftersom att allt som landet produceras exporteras inte. På så sätt täcker uträkningen både det som exporteras och det som stannar kvar inom landet.

Sveriges BNP just nu

Sveriges BNP just nu - kvartalsvis jämförelse

Ovan graf visar Sveriges BNP-utveckling per kvartal i procent.

Total BNP senaste kvartalet

Denna graf visualiserar Sveriges totala BNP i kronor senaste rapporterade kvartalet.

BNP per capita

Det är vanligt att BNP:n även mäts per invånare (så kallad BNP per capita), då det ger ett mått på levnadsstandarden för individen i landet. För att räkna ut BNP:n per invånare divideras den totala BNP:n med varje invånare. En hög BNP per capita innebär i teorin att inkomsten borde vara hög, men det innebär egentligen inte att levnadsstandarden är det. BNP:n per invånare visar egentligen bara medelvärdet och inte hur stora klyftorna är mellan de rikaste och de fattigaste är.

För att ge ett mer jämnt resultat kan därför det totala BNP:t jämföras i förhållande till andra faktorer, istället för att räknas ut som ett medelvärde. Sådana faktorer är exempelvis sociala skillnader, utbildningsnivån, fattigdom, skillnaden mellan rika och fattiga och livslängden bland invånarna. Resultatet av det ger poäng på en skala som gör att landet kan jämföras med andra länder. Desto högre upp på skalan ett land befinner sig, desto högre är välfärden.

BNP per capita per kvartal

Grafen ovan visar BNP per capita senaste rapporterade kvartalet.

Vad påverkar BNP

BNP är i första hand ett mått på produktionen i landet. Under högkonjunkturer då ekonomin är stark och konsumtionen hög så ökar BNP:n. Under lågkonjunkturer då färre spenderar pengar minskar BNP:n istället.

Exempel på saker som påverkar BNP

  • Arbetslöshet. Arbetslöshet leder till fattigdom och det gör så att klyftorna i samhället ökar och tillväxten minskar. Arbetslöshet innebär även att färre jobbar vilket minskar produktionen.
  • Efterfrågan. Efterfrågan är viktigt eftersom att den styr hur mycket varor ett företag producerar. En minskande efterfrågan kan vara till följd av höjda skatter, inflation eller höga priser på varor.
  • Företagens förmåga att producera varor och tjänster. Om efterfrågan är hög, men företagen inte har resurser till att producera tillräckligt mycket varor ökar priserna och det kan påverka konsumtionen. Om lönerna har ökat tillräckligt mycket för att kompensera för de ökade priserna kan hushållen fortsätta att konsumera som vanligt, men om de inte har det så kommer konsumtionen att minska.
  • Oroligheter i världen. Även om Sveriges ekonomi går bra så kan instabilitet i andra länders ekonomi leda till att vi påverkas. Om de länder vi ofta exporterar till får sämre ekonomi och inte längre har råd att importera lika mycket från Sverige, så kommer också Sveriges ekonomi att påverkas. Exempelvis säljer inte företagen lika mycket, vilket kan leda till att de inte har råd med personal. Det kan både leda till minskad konsumtion och arbetslöshet.

Allt det här påverkas Sveriges ekonomi både positivt och negativt, beroende på hur situationen ser ut. Exempelvis kan höga priser vara bra, men bara om hushållen har råd med att fortsätta konsumera. Det leder till en god växt och en BNP som ökar. Hade hushållen inte haft råd med de ökade priserna hade istället konsumtionen minskat och BNP:t likaså. Det är därför viktigt att vara medveten om att alla situationer över kan föra med sig något positivt, men det är beroende på hur grundförutsättningen för att klara förändringen ser ut.

Sammanfattning

BNP är ett lands sammanlagda produktion av varor och tjänster under en viss period. Det finns två vanliga sätt att mäta BNP:t på, men båda går egentligen ut på att få fram värdet på alla de varor och tjänster som produceras i Sverige på ett så noggrant sätt som möjligt. Antingen så räknas BNP:n ut genom att ta den totala produktionen minus den totala produktionskostnaden. Det är även möjligt att räkna ihop exporten, importen och konsumtionen och ta den summan minus den totala importen för att få fram BNP. Båda metoderna fungerar.

För att få en bättre koll på levnadsstandarden i landet är det bra att kolla på BNP per capita också eftersom att BNP:t egentligen bara meddelar hur mycket den totala produktionen är och inte hur den ser ut per individ. BNP per capita säger dock inget om hur tillgångarna är fördelade och därför kan det vara en god idé att också kolla på hur fattigdomen, arbetslösheten m.m. ser ut i landet då det ger en mer tillförlitlig bild över hur levnadsstandarden är för varje individ.

Matilda Larsson

Skribent

Matilda är en erfaren skribent med många års erfarenhet av att skriva artiklar för olika ekonomisidor. Hon vill göra ekonomi så lättförståeligt och tillgängligt för så många människor som möjligt.

Senast uppdaterad: 22 maj 2024